Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU OPENNESS IDEAS

§ 1. Konkurs

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki konkursu na najciekawszy pomysł na projekt bazujący na technologii Microsoft (dalej „Idea Projektu”).

§ 2. Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Microsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195a 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056838, NIP: 5270103391 (dalej: „Organizator”).

2. Czynności organizacyjne i techniczne związane z przeprowadzeniem Konkursu, w tym utrzymanie Strony Konkursu, promocja konkursu na Facebooku oraz integracja Strony Konkursu z obecnością w Social Media Openness At CEE, wykonuje Sławomir Turek zamieszkały w Warszawie przy ul. Rodziny Połanieckich 29/5, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Bright Future Sławomir Turek”, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 7961611524 (dalej: „ Bright Future”).

§ 3. Czas Trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu 19 marca 2014 r. i kończy się dnia 19 maja 2014 r.

§ 4. Wgląd w Regulamin Konkursu

Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem http://ideas.opennessatcee.com (dalej: „Strona Konkursu”).

§ 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

(a) jest osobą pełnoletnią i ma pełną zdolność do czynności prawnych;

(b) jest konsumentem w rozumieniu przepisów art. 221 Kodeksu cywilnego.

2. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora, w tym pracownicy tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora, oraz innych podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji niniejszego Konkursu (w tym BrightFuture), jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się małżonka, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

3. Każdy Uczestnik może brać udział w Konkursie więcej niż raz.

§ 6. Zgłoszenie udziału w Konkursie

1. Uczestnik, który chce zgłosić Ideę Projektu do udziału w Konkursie, powinien spełnić łącznie następujące warunki:

(a) spełniać kryteria podane w § 5 powyżej;

(b) zarejestrować Ideę Projektu w Konkursie do dnia 19 maja 2014 r. za pośrednictwem Strony Konkursu w sekcji „Zarejestruj Ideę Projektu”;

(c) do zgłoszenia Idei Projektu powinien dodać opracowaną przez Uczestnika dokumentację opisującą Ideę Projektu, która będzie obejmować:

(i) opis Idei Projektu w języku polskim zawierający maksymalnie 350 wyrazów, w odniesieniu do kategorii, w jakiej dana Idea Projektu została zgłoszona;

(ii) pliki graficzne w liczbie od 1 do 6 lub link do publicznego repozytorium zamieszczonego przez Uczestnika na Stronie Konkursu.

2. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie informacji o wykluczeniu z Konkursu za pomocą funkcjonalności portalu Facebook „Notifications/Powiadomienia” na profil Uczestnika wpisanym przez niego w formularzu rejestracyjnym.

§ 7. Zasady Konkursu

1. Idea Projektu powinna obejmować dowolny autorski interoperacyjny scenariusz wykorzystania technologii Microsoft (wymienionych pkt 2 poniżej), udostępniony w postaci projektu na publicznym repozytorium lub w postaci interaktywnej, umożliwiającej dalszy rozwój z zaangażowaniem społeczności, strony internetowej (posiadającej otwarte API).

2. Idea Projektu powinna spełniać następujące kryteria:

(a) wykorzystywać interoperacyjność technologii Microsoft z innymi technologiami lub być wolnym oprogramowaniem (open source) bazującym na technologii Microsoft;

(b) obejmować powstanie nowego kodu oprogramowania, biblioteki, lub gotowych procedur programistycznych, skryptów konfiguracyjnych i instalacyjnych lub innych fragmentów prac wykorzystujących co najmniej jeden produkt Microsoft:

(i) Windows Azure i/lub bazę danych SQL (dowolna edycja, także SQL Azure); lub

(ii) Xbox i/lub Kinect; lub

(iii) dowolne usługi Microsoft w Chmurze; lub

(iv) produkt z grupy Windows (desktop – Windows 7/Windows 8; Windows Phone; Windows Azure w tym usługi typu Media, BizTalk, SQL Azure; lub

(v) usługi Live (Outlook, OneDrive).

3. Jeżeli autor/autorzy projektu mają wątpliwości co do możliwości zakwalifikowania ich projektu jako Idei Projektu do Konkursu, powinni kontaktować się w tej sprawie z Komisją Konkursową na FanPage http://www.facebook.com/OpennessAtCEE lub na adres mailowy contact@opennessatcee.com.

4. Idea Projektu może być zgłoszona do jednej z trzech kategorii:

(a) Pomysł na Ideę Projektu – przez Pomysł na Ideę Projektu należy rozumieć Ideę Projektu zgodną z § 7 punkt 2, która nie została w żadnym stopniu zrealizowana, poza ewentualnymi pracami graficznymi w postaci mockupów i/ lub wizualizacji koncepcji;

(b) Idea Projektu w trakcie realizacji - przez Ideę Projektu w trakcie realizacji należy rozumieć Ideę Projektu zgodną z § 7 punkt 2, która posiada wizualizację graficzną oraz w ramach której wykonano prace programistyczne w postaci co najmniej 100 linii kodu napisanego w dowolnym języku programistycznym. W przypadku Idei Projektu będącej dokumentacją techniczną, przez Ideę Projektu w trakcie realizacji należy rozumieć Ideę Projektu zgodną z § 7 punkt 2, obejmującą dokumentację techniczną zawierają spis treści złożony z co najmniej 10 podpunktów. Warunkiem koniecznym jest dołączenie linku do publicznego repozytorium Idei Projektu i ewentualnie mockupów rozpoczętych prac. W przypadku Idei Projektu będącej dokumentacją warunkiem koniecznym jest umieszczenie linku do publicznego repozytorium zawierającego co najmniej spis treści dokumentacji;

(c) Zrealizowana Idea Projektu – przez Zrealizowaną Ideę Projektu należy rozumieć Ideę Projektu zgodną z § 7 punkt 2, która jest projektem programistycznym działającym, posiadającym link do publicznego repozytorium zawierającego pełny kod programistyczny projektu i/lub posiadającym stronę internetową opisującą sposób dostępu do API projektu. W przypadku Idei Projektu będącej dokumentacją techniczną, przez Zrealizowaną Ideę Projektu należy rozumieć Ideę Projektu zgodną z § 7 punkt 2, obejmującą dokumentację techniczną zawierającą spis treści złożony z co najmniej 10 podpunktów oraz co najmniej 10 stron A4 napisanych czcionką Arial rozmiar 11. Warunkiem koniecznym jest dołączenie linku do publicznego repozytorium zawierającego Ideę Projektu lub do strony internetowej projektu opisującej sposób dostępu do API projektu.

5. Każda Idea Projektu może być zgłoszona tylko do jednej kategorii. Każda Idea Projektu musi mieć unikalną nazwę wśród Idei Projektów danej kategorii.

§ 8. Zasady rozstrzygnięcia Konkursu

1. Konkurs polega na wyłonieniu najciekawszych Idei Projektu przez społeczność Openness Ideas oraz przez Komisję Konkursową złożoną z osób wskazanych przez pracowników Organizatora.

2. Oceny oraz wyboru najciekawszych zgłoszonych Idei Projektów dokonuje społeczność Openness Ideas oraz Komisja Konkursowa złożona z 5 osób wybranych przez Organizatora. Społeczność Openness Ideas stanowią odwiedzający Stronę Konkursu, którzy zagłosowali na co najmniej jedną Ideę Projektu oraz użytkownicy portalu Facebook, którzy odwiedzili Stronę Konkursu i zamieścili komentarz pod opisem co najmniej jednej Idei Projektu na Stronie Konkursu.

3. Wyłonienie zwycięzców Konkursu odbywa się w 2 etapach na podstawie Rankingu Idei Projektu. Przez Ranking Idei Projektu sporządzony w kolejności ilości zdobytych punktów w Konkursie.

a) Etap I – Głosowanie społeczności Openness Ideas

(i) Głosowanie społeczności Openness Ideas odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk Głosuj przypisany do Idei Projektu lub zamieszczenie komentarza pod opisem Idei Projektu na Stronie Konkursu. Za każde z działań należących do dwóch typów działań wyżej wymienionych dla danej Idei Projektu przyznaje się 1 punkt;

(ii) Dodatkowe 50 punktów będzie przyznawane za wykorzystanie w Idei Projektu technologii Windows Azure. Warunkiem koniecznym do przyznania punktów jest dodanie tagu „Windows Azure” przy opisie Idei Projektu;

(iii) Etap I Konkursu kończy się dnia 19 maja 2014 roku.

b) Etap II – Wybór trzech najlepszych Idei Projektu przez Komisję Konkursową.

(i) Do II Etapu Konkursu przechodzi w każdej kategorii po 10 Idei Projektu, które uzyskały największą ilość punktów w I Etapie Konkursu;

(ii) Spośród 10 Idei Projektu, które zgromadziły największą ilość punktów, w ramach każdej kategorii, Komisja Konkursowa wybiera zwycięzcę konkursu (I Nagroda), oraz zdobywcę 2-ego i 3-ego miejsca. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przyznanej Ideom Projektu, o miejscu w Rankingu Idei Projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Komisja Konkursowa przy ocenie Idei Projektu będzie się kierować następującymi kryteriami:

(a) Użyteczność i przyjazny wygląd Idei Projektu – łatwość w użyciu, przydatność, zapotrzebowanie na realizację pomysłu;

(b) Wartość dodana dla Społeczności Openness Ideas – w jakim stopniu pomysł wesprze Społeczność Openness Ideas;

(c) Wartość biznesowa Idei Projektu – ile kosztowałaby realizacja pomysłu wersus jego benefity po zakończeniu realizacji;

(d) Innowacyjność Idei Projektu – oryginalność wykorzystania technologii Microsoft opisanych w § 7 punkt 2.

5. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.

§ 9. Nagrody

1. W Konkursie przyznane są nagrody (dalej: „Nagrody”), w skład których wchodzą:

(a) 3 nagrody za I, II i III miejsce w kategorii „Pomysł na Ideę Projektu”;

(b) 3 nagrody za I, II i III miejsce w kategorii „Idea Projektu w trakcie realizacji”; oraz

(c) 3 nagrody za I, II i III miejsce w kategorii „Zrealizowana Idea Projektu”.

2. W kategorii „Pomysł na Ideę Projektu” będą przyznane następujące Nagrody:

(a) nagroda rzeczowa w postaci Mentoringu Technicznego o wartości rynkowej (brutto) około 8 000 zł za zajęcie 1-ego miejsca;

(b) nagroda rzeczowa w postaci Mentoringu Technicznego o wartości rynkowej (brutto) około 5 000 zł za zajęcie 2-ego miejsca;

(c) nagroda rzeczowa w postaci telefonu Nokia Lumia 1020 o wartości rynkowej (brutto) około 2 500 zł za zajęcie 3-ego miejsca

Zasady wykorzystania oraz lista uprawnień przysługujących na podstawie Mentoringu Technicznego są wyszczególnione w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu.

3. W kategorii „Idea Projektu w trakcie realizacji” będą przyznane następujące Nagrody:

(a) nagroda rzeczowa w postaci Mentoringu Technicznego o wartości rynkowej (brutto) około 8 000 zł za zajęcie 1-ego miejsca;

(b) nagroda rzeczowa w postaci Mentoringu Technicznego o wartości rynkowej (brutto) około 5 000 zł za zajęcie 2-ego miejsca;

(c) nagroda rzeczowa w postaci telefonu Nokia Lumia 1020 o wartości rynkowej (brutto) około 2 500 zł za zajęcie 3-ego miejsca.

4. W kategorii „Zrealizowana Idea Projektu” będą przyznane następujące Nagrody:

(a) nagroda rzeczowa w postaci komputera Lenovo Yoga o wartości rynkowej (brutto) około 4 500 zł za zajęcie 1-ego miejsca;

(b) nagroda rzeczowa w postaci telefonu Nokia Lumia 1020 o wartości rynkowej (brutto) około 2 500 zł za zajęcie 2-ego miejsca,

(c) nagroda rzeczowa w postaci konsoli Xbox 360 Slim 250GB +
Kinect + Kinect Adventures + 2 gry o wartości rynkowej (brutto) około 2 000 zł za zajęcie 3-ego miejsca;

5. Do powyższych nagród rzeczowych, wydanych osobom fizycznym, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości rynkowej powyższej nagrody rzeczowej. Nagroda pieniężna nie zostanie wydana Zwycięzcy Konkursu, lecz zostanie przeznaczona w całości na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych obliczanego dla nagród promocyjnych i zostanie przelana na rachunek odpowiedniego organu skarbowego w terminie przewidzianym przepisami prawa. Postanowienie to ma zastosowanie do tych nagród w stosunku do których nie ma zastosowania zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych.

6. Nagród w Konkursie nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.

§ 10. Informacja o wynikach Konkursu

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o otrzymanych Nagrodach do dnia 27 maja 2014 r., poprzez przesłanie informacji za pomocą funkcjonalności portalu Facebook „Notifications/Powiadomienia” na Profil Uczestnika wpisanym przez niego w formularzu rejestracyjnym.

2. Zdobywca Nagrody zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia informacji o zdobyciu Nagrody przez Uczestnika w Konkursie, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.

3. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru alternatywnego zdobywcy Nagrody, spośród Uczestników, którzy zgłosili Idee Projektów do udziału w Konkursie, w przypadku, gdy Organizator nie otrzyma od zwycięzcy wszystkich danych kontaktowych potrzebnych do wysyłki Nagrody.

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 27 maja 2014 r. Wyniki zostaną opublikowane na Stronie Konkursu.

§ 11. Anulowanie Nagrody

Komisja Konkursowa zastrzega prawo zmiany i wyboru zwycięzców Konkursu w przypadku pojawienia się okoliczności, w wyniku których odpadnie podstawa przyznania nagród (tj. zostanie wykryte naruszenie Regulaminu przez zdobywcę Nagrody). Jeżeli powyższe okoliczności ujawnią się po dacie rozstrzygnięcia Konkursu i wydania Uczestnikom Nagród, dany zdobywca Nagrody będzie zobowiązany do zwrotu Organizatorowi otrzymanej Nagrody w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego wezwania od Organizatora.

§ 12. Reklamacja

Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu należy kierować na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora: Microsoft Sp. z. o.o Al.Jerozolimskie 195 A, Warszawa, 02-222, Polska, z dopiskiem „Konkurs Openness Ideas”, w terminie do 27 maja 2014 (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora). Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego drogą elektroniczną, na adres email podany przez niego w reklamacji.

§ 13. Zgoda na przesyłanie informacji

Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie informacji i korespondencji dotyczącej Konkursu poprzez środki komunikacji elektronicznej, w szczególności przez wysłanie email lub przesłanie informacji za pomocą funkcjonalności portalu Facebook „Notifications/Powiadomienia” na Profil Uczestnika wpisanym przez niego w formularzu rejestracyjnym.

§ 14. Przetwarzanie danych osobowych

1. Organizator informuje, że przetwarza dane osobowe Uczestnika w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres Organizatora.

2. Administratorem danych osobowych zebranych i przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

3. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

§ 15. Prawa autorskie

1. Jeżeli zgłoszone Idee Projektu stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą dokonania zgłoszenia, Uczestnik udziela Microsoft i spółkom stowarzyszonym Microsoft, w tym Microsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195 A, („ Korzystający”), niewyłącznej oraz nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony, na terytorium Polski oraz zagranicą, na korzystanie z Idei Projektu w całości lub w części, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia Idei Projektu, w tym wymienionych w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Ustawa”), a w szczególności na następujących polach eksploatacji: (i) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Idei Projektu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; (ii) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem Idei Projektu lub jej egzemplarzy; (iii) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do niej w miejscu i czasie przez niego wybranym, (iv) opublikowanie na wewnętrznych i ogólnodostępnych stronach Microsoft i/lub Microsoft Sp. z o.o.; (v) w postaci egzemplarzy rozpowszechnianych wśród pracowników i klientów Microsoft i/lub Microsoft Sp. z o.o.; (vi) w postaci egzemplarzy rozpowszechnianych w trakcie wydarzeń sponsorowanych i współsponsorowanych przez Microsoft i/lub Microsoft Sp. z o.o.; (vii) w postaci wyjątków do wykorzystania w przemówieniach, slajdach, broszurach i innych materiałach marketingowych; oraz (viii) jako punkt referencyjny podczas komunikacji z analitykami, prasą lub ogółem społeczeństwa.

2. Dla uniknięcia wątpliwości, Uczestnik potwierdza, że licencja, której udziela Korzystającym na podstawie pkt. 1 powyżej, obejmuje wszelkie utwory zgłoszone przez Uczestnika jako Idea Projektu, w tym kody oprogramowania i opisy dotyczące tego oprogramowania.

3. Uczestnik udziela Korzystającym zezwolenia na korzystanie z opracowań Idei Projektu oraz przenosi na Korzystających prawo do udzielenia zezwolenia na korzystanie z opracowań Idei Projektu.

4. Uczestnik oświadcza, że:

(a) przysługuje mu lub najpóźniej w chwili udzielenia licencji będzie mu przysługiwać całość autorskich praw majątkowych do Idei Projektu;

(b) przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Idei Projektu nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz, że Idea Projektu nie narusza praw osób trzecich.

5. Uczestnik wyraża zgodę na anonimowe rozpowszechnianie Idei Projektu. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych w sposób, który uniemożliwiałby lub znacznie utrudniał wykorzystanie Idei Projektu przez Korzystających.

6. Z tytułu korzystania z Idei Projektu przez Microsoft, Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie. Microsoft nie jest zobowiązany do rozpowszechniania Idei Projektu.

§ 16. Zmiana Regulaminu

Organizator może zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu, jednakże takie zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników Konkursu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu Konkursu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Zmiany zostaną podane do wiadomości Uczestników z 14-dniowym wyprzedzeniem. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w treści oraz jego umieszczenia na Stronie Konkursu.


Załącznik nr 1

Czynności organizacyjne i techniczne związane z przeprowadzeniem Mentoringu Technicznego, w tym przeprowadzenie konsultacji z wygranymi Uczestnikami, ustalenie sposobu spotkania z wygranymi Uczestnikami, wykonują przedstawiciele DevCore.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Ryskiej 1E, reprezentujący działalność gospodarczą pod firmą „DevCore.NET Sp. z o.o.”, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 966 192 09 89 (dalej: „ DevCore.NET”).

W ramach Mentoringu Technicznego DevCore.Net przeprowadzi serię konsultacji technicznych z Uczestnikami, którzy zdobyli Nagródy za 1 i 2 miejsce w konkursie „Openness Ideas” w kategorii „Pomysł na Projekt” oraz „Projekt w trakcie realizacji”.

W przypadku zdobycia Nagrody za 1 miejsce w konkursie „Openness Ideas” przez Uczestnika, w kategorii „Pomysł na Projekt” lub „Projekt w trakcie realizacji” Mentoring Techniczny będzie obejmował 11 dni roboczych po 8h w ciągu 1 dnia.

W przypadku zdobycia Nagrody za 2 miejsce w konkursie „Openness Ideas” przez Uczestnika, w kategorii „Pomysł na Projekt” lub „Projekt w trakcie realizacji” Mentoring Techniczny będzie obejmował 7 dni roboczych po 8h w ciągu 1 dnia.

Podczas Mentoringu Technicznego DevCore.Net udzieli konsultacji technicznej Uczestnikowi dotyczącej:

i. Realizacji Pomysłu na Projekt; i/lub

ii. Przygotowania Planu działań przed implementacją Pomysłu na Projekt; lub

iii. Rozbudowy Projektu w Trakcie realizacji o dodatkowe funkcjonalności; i/lub

iv. Dyskusji na temat najefektywniejszego sposobu implementacji Idei Projektu; i/lub

v. Dyskusji na temat zapotrzebowania na rynku na Ideę Projektu;

Mentoring Techniczny odbędzie się w siedzibie DevCore.Net w Białymstoku przy ul. Ryskiej 1E, lub poprzez telekonferencję wykorzystującą oprogramowanie Microsoft Lync lub Skype.